Historia

W październiku 2003 roku założona została Podkrakowska Izba Gospodarcza – stowarzyszenie przedsiębiorców, mające swoją siedzibę w Skawinie przy ul. Rynek 12. Założycielami P.I.G. było 27 przedstawicieli firm z terenu obejmującego zasięg Gminy Skawina. Prezesem Izby od samego początku jej powstania jest Andrzej Tutajewski, przedsiębiorca z Radziszowa.

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom Izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym.

Działalnością Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.

prezes

Do podstawowych zadań Izby należy w szczególności reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej, współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej, działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorców oraz organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego.

graf

Od 2009 roku do 2015 roku Podkrakowska Izba Gospodarcza współpracowała z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie poprzez utworzenie nieodpłatnego punktu konsultacyjnego w siedzibie Izby. Zainteresowane osoby mogły w łatwy i rzetelny sposób uzyskać szczegółowe informacje na temat pozyskiwania dotacji unijnych czy fachowej pomocy przy zakładaniu, bądź likwidacji firmy.

W 2006 roku Podkrakowska Izba Gospodarcza nawiązała bliską współpracę z Zespołem Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie. Polega ona na wspólnym dostosowywaniu do potrzeb rynku pracy, kierunków i profili kształcenia w szkołach zawodowych. Członkowie Podkrakowskiej Izby Gospodarczej organizują w swoich przedsiębiorstwach „Dni Otwarte”, podczas których przyszli pracownicy mogą zapoznać się ze specyfiką pracy i charakterystyką działalności danego zakładu pracy. Współpraca ta przyczynia się do poszerzania wiedzy i świadomości obowiązków zawodowych u przyszłych pracowników, bądź praktykantów. W latach najbliższych współpraca będzie kontynuowana ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym.

W najbliższych latach Podkrakowska Izba Gospodarcza planuje podjąć wiele działań mających na celu poszerzenie zakresu działalności instytucji. Planowane jest zacieśnienie współpracy z samorządami lokalnymi, a w szczególności Gminy Skawina, promowanie przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie na terenie Gminy, poszerzenie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie w zakresie rozwiązań komunikacyjnych oraz udrożnienia spraw związanych z pozwoleniami na budowę. Izba planuje aktywne kontynuowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez wdrażanie przez przedsiębiorców programów mających na celu obniżanie bezrobocia. Izba zamierza poszerzanie swojej działalności również poprzez aktywniejszą współpracę z Izbami Gospodarczymi z terenu Małopolski. W porozumieniu z małopolskimi Izbami Gospodarczymi, powołując Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych chce wypracować system, w którym głos przedsiębiorców miałby większe znaczenie, szczególnie w polityce samorządów.

Podkrakowska Izba Gospodarcza w nadchodzących latach będzie czynić wszelkie kroki do kontynuowania swojej działalności charytatywnej i integracyjnej. W latach 2005 – 2016, Izba zorganizowała dziesięć imprez charytatywnych, podczas których łącznie udało się zebrać sumę ponad 180 tysięcy złotych na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Skawina.

zespół

Od 2005 roku Izba corocznie organizuje Spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnym położeniu materialnym z terenu Gminy Skawina. Podczas tych spotkań, co roku udaje się wręczyć prezenty około 50-130 dzieciom.

W tradycję działalności Izby wpisała się także coroczna Wieczerza Wigilijna dla Członków Izby oraz zaproszonych gości. Co roku na Wigilii spotyka się około 100 osób, które dzieląc się opłatkiem i przejmując Światełko Betlejemskie, życzą sobie dalszej pomyślności na nadchodzące lata.

W 2004 roku Podkrakowska Izba Gospodarcza po raz pierwszy zorganizowała dla mieszkańców Gminy Skawina i sąsiednich gmin plenerową imprezę integracyjną pod nazwą „Pożegnanie Lata”. Jest ona organizowana od siedmiu lat na przełomie sierpnia i września. Dzięki zaangażowaniu wielu członków Zarządu Izby oraz zaprzyjaźnionych z Izbą firm, każdego roku impreza przyciąga tłumy mieszkańców, którzy mogą nie tylko porozmawiać o biznesie, ale także dobrze się bawić przy biesiadnej muzyce, koncertach muzycznych i próbować szczęścia w organizowanych konkursach z nagrodami.

Izba jako stowarzyszenie przedsiębiorców, pragnie aktywnie realizować swoje zadania statutowe, w szczególności poprzez aktywne działania na rynku lokalnej przedsiębiorczości, a także podejmować nowe wyzwania mające na celu poprawę jej funkcjonowania.
W marcu 2013 roku podpisane zostało Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, do którego powołania przyczyniła się również Podkrakowska Izba Gospodarcza oraz 9 innych Izb Gospodarczych z terenu Województwa Małopolskiego. Obecnie MPOG zrzesza 15 Izb Gospodarczych. Celem zawarcia Porozumienia jest realizacja wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych z aglomeracji podkrakowskiej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w wyżej wymienionych instytucjach, a także zacieśnianie współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania potencjału i zasobów ekonomicznych przedsiębiorstw.

Adam Chmielowski
Kazimierz Malinowski
Zbigniew Dziewoński
Tomasz Pierzchała
Marek Flisak
Janusz Pijocha
Kazimierz Job
Jerzy Piska
Jan Hardek
Bolesław Sikora
Halina Kania
Joanna Ściseł
Aleksander Kurek
Andrzej Tutajewski
Andrzej Maj
Czesław Waś

Marcin Badura
Janusz Pijocha
Krzysztof Droździewicz
Gabriela Prokocka-Kazek
Zbigniew Dziewoński
Jadwiga Prokop
Jan Hardek
Bolesław Sikora
Kazimierz Job
Andrzej Tutajewski
Anna Malinowska
Czesław Waś
Kazimierz Malinowski
Jerzy Wodnicki
Tomasz Pierzchała

Marcin Badura
Kazimierz Malinowski
Krzysztof Droździewicz
Tomasz Pierzchała
Zbigniew Dziewoński
Janusz Pijocha
Marek Flisak
Bolesław Sikora
Jan Hardek
Andrzej Tutajewski
Józefa Jezioro
Czesław Waś
Kazimierz Job
Jerzy Wodnicki
Jerzy Kosek

Marcin Badura
Janusz Pijocha
Krzysztof Droździewicz
Bolesław Sikora
Jan Hardek
Andrzej Tutajewski
Józefa Jezioro
Czesław Waś
Kazimierz Job
Jerzy Wodnicki
Jerzy Kosek
Paweł Worotniak
Aleksander Kurek
Urszula Woźniak
Kazimierz Malinowski

Adam Wójcik
Urszula Woźniak
Renata Tarnopolska -Badura
Kazimierz Job
Marcin Badura
Józefa Jezioro
Krzysztof Droździewicz
Radosław Kurlit
Piotr Pijocha
Bolesław Sikora