Jak zostać członkiem?

Jak zostać członkiem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej?

Aby przystąpić do Podkrakowskiej Izby Gospodarczej należy:

Krok 1

Wypełnij Deklarację przystąpienia do Podkrakowskiej Izby Gospodarczej (do pobrania w formacie PDF)

Krok 2

Prześlij wypełnioną deklarację do P.I.G. (pocztą, mailem lub doręcz osobiście)

Krok 3

Dokonaj jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym. Głównym celem działalności Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą dr ogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.

Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 30 zł / miesiąc (360 zł za rok) i jej opłacanie jest statutowym obowiązkiem każdego Członka Izby. Składkę można podzielić na dwie raty – w terminie do 31 maja za pierwszą połowę roku i do 31 grudnia za drugą połowę roku. Aby zrezygnować z członkostwa w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej należy zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Izby o wykreślenie z rejestru Członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.

Rezygnacja z członkostwa nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności z tytułu składki członkowskiej do dnia, w którym złożona zostaje prośba o wykreślenie.

Wpłaty, takie jak: składki członkowskie, darowizny, prosimy kierować na rachunek bankowy P.I.G.
Bank PKO BP o/Skawina 59 1020 2892 0000 5102 0597 0373