Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 2020r.

Szanowny Pan / Pani

Członek Podkrakowskiej

Izby Gospodarczej z siedzibą w Skawinie

W imieniu Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej (na podstawie §10 oraz §11 ust.1 Statutu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej) serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w dniu 29.06.2020roku o godz. 18.00 lub w razie braku kworum o 18.30 w OKR „Gubałówka” przy ul. Spacerowej 4, 32-050 Skawina.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przewiduje :

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, powołanie Prezydium Zgromadzenia.
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Głosowanie w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w roku 2019
  5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Sprawozdanie Sądu Polubownego.
  8. Głosowania za przyjęciem Uchwał:

a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019

b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

c. w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2019

d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

e. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Polubownego

f. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PIG za okres sprawozdawczy

  1. Przyjęcie Uchwał i Wniosków.
  2. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd
Prezes
Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
Adam Wójcik

zdjęcie wpisu