Aktualności

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO PODKRAKOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W DNIU 11 KWIETNIA 2019r.

 1. Akredytacja Członków.
  1. godzina 17:00 – pierwszy termin, godzina 17:30 – drugi termin.
 2. Otwarcie Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Obrad.
 4. Powołanie Prezydium Zgromadzenia.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej za rok 2018
 9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego – Przedstawia Przewodniczący Sądu Polubownego.
 12. Dyskusja.  Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Podjęcie Uchwał:
  – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
  – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego
  – Udzielenie absolutorium dla Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
 14. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.
 15. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 16. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Polubownego.
 17. Głosowania (punkty 14 – 16 Porządku Obrad).
 18. Przyjęcie Uchwał i Wniosków.
zdjęcie wpisu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu